Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

07:43
9666 1f66 500
Reposted fromMijime Mijime viaoversensitive oversensitive
07:42
2442 ba02 500
07:41
07:39
07:38
1565 82f4
07:37
5048 4424
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
07:35
2739 945a
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaparisienne laparisienne
07:35
2706 eddf
Reposted fromsheismysin sheismysin vialaparisienne laparisienne

August 28 2017

22:08
4084 7c1f 500
22:03
22:03
3450 98b5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianoticeme noticeme
22:02
7333 3470
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
22:01
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viaorelh orelh
21:58
21:56
21:56
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
21:56
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaparisienne laparisienne
21:56
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, by żyć.
21:56

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel vialaparisienne laparisienne
21:56
0122 c76f
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl