Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

22:23
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viabeinthe beinthe
22:23
9210 8abf
Reposted fromYuei Yuei viaoversensitive oversensitive
22:22
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

22:21
22:21
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaalliwantisyou alliwantisyou
22:20
22:19
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
22:19
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne vialexxie lexxie
22:16
1259 3423
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vialaparisienne laparisienne
22:16
0906 2027 500
mam lat 25
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vialaparisienne laparisienne
22:16
Reposted fromweheartit weheartit vialaparisienne laparisienne
22:16
4159 3f21
22:15
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta vialaparisienne laparisienne
22:15
0212 9ed4 500
22:15
3589 b657
22:15
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
22:11
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viaoversensitive oversensitive
22:11
22:10
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
22:10
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl